Siam Innovation System

จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์

รับจ้างผลิต ออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบกระแสไฟฟ้าทุกชนิด รับจ้างผลิต ออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ วงจรอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท สยาม อินโนเวชั่น ซีสเท็ม จำกัด
SIAM INNOVATION SYSTEM CO., LTD.
เลขทะเบียน: 0135566014266


ประกอบธุรกิจ: ประกอบกิจการรับจ้างผลิต ออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับระบบพลังงานแสงอาทิตย์
ระบบพลังงานหมุนเวียน ระบบพลังงานทดแทนอื่นๆ ระบบกระแสไฟฟ้าทุกชนิด

ที่ตั้ง: 199/125 หมู่ที่ 1 ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ 095-969-7829